Lentoradan YVA-selostus antaa hyvät lähtökohdat hankkeen jatkosuunnittelulle

Suomessa ei aiemmin ole laadittu ympäristövaikutusten arviointia Lentoradan kaltaiselle mittavalle ratatunnelihankkeelle. Hankkeen yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, pitää Lentoradan YVA-selostusta kattavana ja laadultaan hyvätasoisena tietopakettina.

Lentorata-hankkeessa on parhaillaan alkamassa yleissuunnitelmavaihe, joka käynnistyy maa- ja kallioperätutkimuksin maaliskuun loppupuolella.

Yleissuunnitelmavaiheeseen ratahanke siirtyy ympäristövaikutuksen arviointimenettelyn jälkeen. Lentoradan YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024, kun hankkeen yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä.

Perustellussa päätelmässä yhteysviranomainen esittää johtopäätöksensä sekä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista että vaikutusten arvioinnin sisällön ja laadun riittävyydestä. Se pitää sisällään myös yhteenvedon annetuista lausunnoista ja mielipiteistä.

Päätelmässään Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että Lentoradan YVA-selostus on laadultaan hyvätasoinen ja että se tarjoaa kattavan tietopaketin hankkeen jatkosuunnittelua ja päätöksentekoa varten. Yhteysviranomaisen mukaan hankkeen vaikutuksia on arviointiselostuksen pohjalta mahdollista tarkastella niin alueellisella kuin paikallisella tasolla, eikä sitä tarvitse täydentää.

”Olemme oikein tyytyväisiä lopputulokseen, tästä on hyvä jatkaa yleissuunnitelmavaiheeseen. Suomessa ei aiemmin ole tehty ympäristövaikutusten arviointia näin pitkälle ratatunnelihankkeelle, ja tästä näkökulmasta Lentorata on mittakaavassaan ainutlaatuinen kohde”, toteaa Lentorata Oy:n suunnittelujohtaja Siru Koski.

Vaikutusten arviointi ja tekniset ratkaisut tarkentuvat suunnittelun edetessä

YVA-selostuksen perusteella Lentorata-hankkeen merkittävimmiksi vaikutuksiksi nousevat käytön aikainen runkomelu, rakentamisen aikainen tärinä ja pöly sekä tunnelin louhinta ja louhekuljetusten aiheuttamat liikennevaikutukset, samoin kuin rakentamisen aikaiset pohjavesivaikutukset. Myös louhinnassa syntyvä maamassojen määrä on merkittävä.

”Vaikutusten arviointi on kiinteä osa hankkeen kaikkia suunnitteluvaiheita, ja keinot haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja lieventämiseksi hyväksyttävälle tasolle tarkennetaan suunnittelun edetessä”, Koski painottaa ja jatkaa:

”Esimerkiksi tärinän ja runkomelun osalta tämä työ on jo aloitettu. Olemme toteuttaneet selvityksen, joka tarjoaa YVA-vaihetta tarkempaa tietoa erityisesti runkomelun alueellisista vaikutuksista ja vaimennustarpeista. Siinä esitetään myös tekniset periaateratkaisut, joilla Lentoradasta aiheutuva runkomelu saadaan vaimennettua alle ohjearvojen. Vaimennustarpeet ja tekniset ratkaisut tarkentuvat edelleen, kun suunnittelun lähtötiedot tarkentuvat muun muassa maa- ja kallioperätutkimusten myötä.”

Rakentavaa yhteistyötä ja monen alan osaamista

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointityö käynnistyi keväällä 2022. Sen rinnalla laadittiin Lentoradan esiselvitys, joka antoi lähtökohdat ympäristövaikutusten arvioinnille radan sijainnin, betoni- ja tunneliosuuksien sekä tunnelien kuilujen ja ajotunneleiden sijainnin osalta.

Hankkeen esiselvitysvaiheen molemmat työt toteutti Sitowise Oy alikonsulttinaan Ramboll Finland Oy.

”Lentorata on pääkaupunkiseudun suurimpia suunnitteilla olevia ratahankkeita. On ollut hienoa tutkia, mitä radan rakentaminen todella tarkoittaisi sekä teknisesti että ympäristön näkökulmasta. Suunnittelua ja vaikutusten arviointia oli tekemässä monialainen asiantuntijajoukko, ja tilaajan aktiivinen osallistuminen ja asiantuntemus sai työn aikana paljon kiitosta”, kertoo Sitowisen projektipäällikkö Pia Niemi.

”Tilaajan osallistuminen on ollut rakentavaa koko YVA-menettelyn ajan, ja erityisesti suunnittelujohtajan asiantunteva ja antaumuksellinen ote työn eteenpäin viemiseksi ja kehittämiseksi on ollut merkityksellistä. Tietyt arvioinnin kohdealueet, kuten runkomelu- ja tärinävaikutusten arvioinnit, saivat uudenlaisen ja vahvemman painoarvon, mikä puolestaan edisti arvioinnin yleistä hyväksyttävyyttä ja kehitti arviointityön käytäntöjä”, sanoo YVA-menettelyn vastuuhenkilö Veli-Markku Uski Sitowise Oy:stä.

Lentorata on uusi, suunnitteilla oleva 30 kilometrin pituinen ratayhteys Pasilasta Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta Keravalle. Lentorata luo suorat kaukojunayhteydet lentoasemalle ja mahdollistaa nykyistä nopeammat junayhteydet lentoasemalle. Nopeampien matka-aikojen lisäksi se tuo lisää raidekapasiteettia ruuhkaiselle Pasila–Kerava-välille, ja parantaa näin junaliikenteen toimintavarmuutta sekä mahdollistaa junatarjonnan lisäämisen. Kaikkiaan 28 kilometriä Lentoradasta sijoittuu maan alle tunneliin.