Yleissuunnitelma

Lentorata-hankkeessa on meneillään yleissuunnitelmavaihe. Vaiheen käynnistivät maa- ja kallioperätutkimukset maaliskuussa 2024. Lentoradan yleissuunnitelman on määrä olla valmis vuoden 2025 lopussa.

Lentoradan yleissuunnitelman laatimisen sekä siihen liittyvien tutkimusten käynnistämisestä kuulutettiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilla 13. maaliskuuta 2024.

Yleissuunnitelmassa määritellään rautatien paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön. Siinä esitetään radan tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut sekä rautatiealueen ja rautatieliikenteen arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset tie- ja liikenneoloihin, liikenneturvallisuuteen, maankäyttöön, kiinteistörakenteeseen ja ympäristöön sekä ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Suunnitelmassa on lisäksi esitettävä mahdollisuudet haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi, samoin alustava kustannusarvio. Suunnittelutarkkuus sovitetaan siten, että suunnitelman tekninen, taloudellinen ja ympäristöllinen toteuttamiskelpoisuus tulee varmistetuksi.

Yleissuunnitelmavaiheeseen ratahanke siirtyy ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen. Lentoradan YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024, kun hankkeen yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä, eli johtopäätöksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Maa- ja kallioperätutkimukset tarkentavat suunnittelun lähtötietoja

Yleissuunnitelmavaiheen käynnistivät maa- ja kallioperätutkimukset, jotka alkoivat maaliskuussa 2024. Tutkimuksia toteutetaan koko Lentoradan hankealueella, sekä ratalinjauksen alueella että siihen liittyvien maanpäällisten rakenteiden, kuten ajotunnelien ja kuilujen, lähellä. Tutkimusten avulla saadaan tarkempaa tietoa maalajeista ja kallioperän ominaisuuksista suunnittelua varten.

Lentoradan hankealue sijaitsee neljän kunnan, eli Helsingin, Vantaan, Tuusulan ja Keravan alueella.

Maastotutkimukset toteutetaan arkisin klo 7–18 välisenä aikana, ja niistä tiedotetaan maan- ja kiinteistöjen omistajia etukäteen. Tutkimuksia tehdään maaliskuusta 2024 maaliskuuhun 2025.

Lentoradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2025 lopussa. Yleissuunnitelman laatimisen aikana tullaan järjestämään yleisötilaisuuksia, joissa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Seuraavassa vaiheessa suunnittelutyö jatkuu ratasuunnitelman laatimisella, joka niin ikään vie noin kaksi vuotta. Ennen suunnitelmien hyväksymistä ne asetetaan nähtäville, jolloin hankealueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma voi vaikuttaa, on mahdollisuus jättää siitä muistutus. Yleis- ja ratasuunnitelman hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.