Ympäristövaikutusten arviointimenettely

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen vaikutukset ympäristölle. YVA-menettelyn tavoitteena on myös lisätä kansalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Menettelyä ohjaa ja valvoo yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus.

Lentorata-hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely* käynnistyi keväällä 2022 yhdessä esiselvitystyön kanssa.

YVA-menettely jakautuu arviointiohjelma- ja arviointiselostusvaiheeseen. Ensimmäisenä laaditaan YVA-ohjelma, jossa kuvataan vaikutusten arviointimenetelmät sekä osallistumisen tavat. Lentorata-hankkeen YVA-ohjelma valmistui syksyllä 2022 ja se oli nähtävillä loka-marraskuun aikana 30 päivän ajan. YVA-ohjelmaa esiteltiin syksyn aikana myös kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa.

Lentoradan YVA-selostus valmistui lokakuussa 2023. Se oli nähtävillä 1.11.–29.12.2023 välisenä aikana, jolloin siitä sai jättää lausuntoja ja mielipiteitä toimittamalla ne kirjallisesti hankkeen yhteysviranomaiselle. Marraskuun aikana YVA-selostusta esiteltiin myös kahdessa yleisötilaisuudessa.

YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024, kun hankkeen yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, antoi YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä eli johtopäätöksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä pitää sisällään myös yhteenvedon annetuista lausunnoista ja mielipiteistä, ja se tulee ottaa huomioon hanketta koskevissa lupapäätöksissä.

Lentoradan YVA-selostus

YVA-selostuksessa esitetään arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä toimenpiteitä haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. Lentoradan lisäksi selostuksessa tarkastellaan sen hankevaihtoehtoa, lisäraiteen rakentamista pääradalle välille Käpylä–Kerava (pääradan 5. raide). Tiivis tietopaketti hankevaihtoehtojen vaikutusten arvioinnista löytyy Lentorata-esitteestä.

Syksyllä 2022 valmistuneessa YVA-ohjelmassa tarkasteltavana oli myös kahden lisäraiteen (5. ja 6. raide) rakentaminen pääradalle välille Pasila–Kerava. Liikennesuunnittelun yhteydessä todettiin, että tämä edellyttäisi eritasossa kulkevan puolenvaihtoraiteen toteuttamista pääradalle. Vaihtoehto on jätetty pois ympäristövaikutusten arvioinnista, sillä sen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön ja aineelliseen omaisuuteen olisivat todennäköisesti olleet erittäin merkittävät.

Rinnalla laaditut esiselvitykset

YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu Lentoradan esiselvitys, joka antaa lähtökohdat ympäristövaikutusten arvioinnille radan sijainnin, betoni- ja kalliotunneliosuuksien sekä tunnelien kuilujen ja ajotunneleiden sijainnin osalta. Esiselvityksessä on tehty sekä liikenteellisiä tarkasteluja että suunniteltu YVA-menettelyssä vertailtavien hankevaihtoehtojen teknisiä ratkaisuja ja laskettu kustannusarviot. Esiselvityksessä on käsitelty myös Lentoradan rakentamisvaihetta ja annettu ohjeita jatkosuunnitteluun. Lentoradan teknistä esiselvitystä esiteltiin yleisötilaisuuksissa maaliskuussa 2023.

Esiselvityksen lisäksi menettelyn aikana on laadittu hankearviointi, jossa tarkastellaan Lentoradan liikennöintimallia, matkustajamääräennusteita, liikenteellisiä vaikutuksia ja yhteiskunnallista kannattavuutta. Lentoradan esiselvityksen ja hankearvioinnin löydät sivulta Julkaisut.

Arviointimenettelyn päätyttyä suunnittelu jatkuu ratalain mukaisen yleissuunnitelman ja myöhemmin ratasuunnitelman laatimisella. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja torjunta ovat kiinteä osa hankkeen suunnittelua: kun vaikutukset arvioidaan jo suunnittelun yhteydessä, ennen päätöksentekoa, tuleviin ratkaisuihin voidaan vaikuttaa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluu olennaisesti vuorovaikutus.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluu olennaisesti vuorovaikutus hankealueen asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. YVA:an saavat osallistua kaikki, joihin hanke voi vaikuttaa.

Menettelyn aikana vaikuttamisen mahdollisuuksia on kahdessa paikassa, sekä YVA-ohjelman että YVA-selostuksen nähtävillä olon aikana. Mielipiteet osoitetaan yhteysviranomaiselle, joka on alueellinen ELY-keskus.

Vaikutusmahdollisuuksia on myös YVA-menettelyn jälkeen. Myös yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimisen aikana järjestetään yleisötilaisuuksia. Suunnitelmat asetetaan niin ikään nähtäville, ja nähtävillä olon aikana niistä voi jättää muistutuksen. Ratalain mukaisten suunnitelmien hyväksymispäätöksistä voi myös valittaa.

*) Ympäristövaikutusten arviointimenettely, tekninen esiselvitys sekä hankearviointi on aloitettu ja toteutettu vuosina 2022–2023, jolloin yhtiön nimi oli vielä Suomi-rata Oy.