Hanke etenee

Lentorata-hankkeessa on meneillään yleissuunnitelmavaihe. Vaiheen käynnistävät maa- ja kallioperätutkimukset, jotka alkavat maaliskuussa 2024. Yleissuunnitelman on määrä olla valmis vuoden 2025 lopussa, jonka jälkeen edetään ratasuunnitelman laatimiseen. Lentoradan YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024.

Yleissuunnitelmassa määritellään rautatien paikka ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön. Siinä esitetään myös radan tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet.

Yleissuunnitelmavaiheeseen ratahanke siirtyy ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen. Lentoradan YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024, kun hankkeen yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus antoi Lentoradan YVA-selostuksesta perustellun päätelmänsä eli johtopäätöksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä pitää sisällään myös yhteenvedon annetuista lausunnoista ja mielipiteistä, ja se tulee ottaa huomioon hanketta koskevissa lupapäätöksissä.

Vaikutusten arviointi ja haitallisten vaikutusten lieventäminen ja torjunta ovat kiinteä osa hankkeen suunnittelua.

Yleissuunnitelmavaiheen käynnistävät maa- ja kallioperätutkimukset, joita toteutetaan koko Lentoradan hankealueella, sekä ratalinjauksen alueella että siihen liittyvien maanpäällisten rakenteiden, kuten ajotunnelien ja kuilujen, lähellä. Tutkimusten avulla saadaan tarkempaa tietoa maalajeista ja kallioperän ominaisuuksista suunnittelua varten.

Tutkimukset toteutetaan arkisin klo 7–18 välisenä aikana, ja niistä tiedotetaan maan- ja kiinteistöjen omistajia etukäteen. Tutkimuksia tehdään maaliskuusta 2024 maaliskuuhun 2025.

Hankkeen yleissuunnitelman laatimisen ja siihen liittyvien maastotutkimusten aloittamisesta kuulutettiin 13. maaliskuuta 2024 Traficomin sivuilla.

Yleis- ja ratasuunnitelman laatimista säätelee ratalaki.

Lentoradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2025 lopussa. Seuraavassa vaiheessa suunnittelutyö jatkuu ratasuunnitelman laatimisella, joka niin ikään vie noin kaksi vuotta. Yleis- ja ratasuunnitelman laatimista säätelee ratalaki ja ne hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.