Hankkeen aikataulu

Ratahankkeen suunnittelu on mittava prosessi, joka etenee ja tarkentuu vaiheittain. Lentoradan suunnittelu vie kokonaisuudessaan kymmenen vuotta. Rakentamispäätöstä Lentoradasta ei ole vielä tehty.

Lentorata-hankkeessa on meneillään yleissuunnitteluvaihe. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja esiselvitys valmistuivat syksyllä 2023, jonka jälkeen YVA-selostus asetettiin yleisön nähtäville. YVA-menettely päättyi helmikuussa 2024, kun hankkeen yhteysviranomainen, Uudenmaan ELY-keskus, antoi arviointiselostuksesta perustellun päätelmänsä.

Lentoradan yleissuunnitelma valmistuu arviolta vuoden 2025 lopussa. Sen jälkeen suunnittelutyö jatkuu ratasuunnitelman laatimisella. Ratasuunnitelman arvioidaan olevan lainvoimainen vuonna 2027. Ennen suunnitelmien hyväksymistä ne asetetaan nähtäville, jolloin asukkailla, maanomistajilla ja muilla sidosryhmillä on mahdollisuus antaa niistä palautetta.

Yleis- ja ratasuunnitelman hyväksyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Hyväksymispäätöksen jälkeen vuorossa on investointipäätös, jonka jälkeen rakentaminen voidaan aloittaa. Ennen rakentamista laaditaan vielä rakennussuunnitelma. Lentoradan rakentaminen vie noin seitsemän vuotta.

Lentoradan rakentamispäätös tulee ajankohtaiseksi vuosikymmenen lopulla, kun ratasuunnitelma on hyväksytty. Näin liikenne Lentoradalla voisi alkaa 2030-luvun puolivälissä.

Vaikutusten arviointi sekä haitallisten vaikutusten lieventäminen ja torjunta ovat kiinteä osa hankkeen kaikkia suunnitteluvaiheita. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Suunnittelun edetessä tarkentuvat niin keinot, joilla haitallisia vaikutuksia ehkäistään ja minimoidaan kuin radan tekniset ja liikenteelliset ratkaisut.

Ratasuunnittelun vaiheet

Uuden rautatien tai rataosuuden parantamisen suunnittelu kytkeytyy osaksi maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta. Kun ratasuunnittelu vaiheittain täsmentyy, ratalinjaus viedään maakunta-, yleis- ja asemakaavoihin.

Ratasuunnittelun vaiheet liittyvät maankäytön suunnitteluun seuraavasti:

Kaaviokuva hankkeen vaiheista

Esiselvitysvaiheessa arvioidaan ratahankkeen tarvetta ja ajoitusta ja sitä, miten se vastaa yhteiskunnan liikkumis- ja liikennöintitarpeisiin sekä niiden kehittymiseen tulevaisuudessa. Tässä vaiheessa radasta voidaan tehdä vaihtoehtoisia linjauksia, jotka tarkentuvat selvitystyön edetessä. Työn aikana tutkitaan myös ympäristövaikutuksia, kustannuksia ja muita vaikutuksia sekä tarkastellaan liikennöintivaihtoehtoja ja matka-aikoja. Tämän työn pohjalta saadaan suunnitteluperusteet yleissuunnitelmalle.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely perustuu YVA-lakiin. YVA-menettelyssä (linkki alasivulle) laaditaan arviointiselostus, jossa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio niiden todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. Se edellyttää suunnittelutarkkuutta, jolla voidaan selvittää merkittävät vaikutukset ja osoittaa, miten ne ovat vältettävissä.

Lentoradan linjaus perustuu voimassa oleviin yleis- ja maakuntakaavoihin sekä aikaisempiin Lentoradasta laadittuihin selvityksiin.

YVA:n jälkeen vuorossa on ratalain mukainen yleissuunnitelmavaihe, jota ennen maakuntakaavassa tai -kaavoissa tulee esittää ratalinjan sijainti pääpiirteittäin. Yleissuunnitelma vastaa yleiskaava- tai asemakaavatasoista maankäytön suunnittelua. Yleissuunnitelmassa määritellään rautatien sijainti ja tilantarve sekä suhde ympäröivään maankäyttöön. Siinä esitetään myös radan tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut sekä ympäristöhaittojen torjumisen periaatteet. Yleissuunnitelman hyväksyminen edellyttää, että ratalinja on yleiskaavassa ja se on hyväksytty.

Ratasuunnitelman laatiminen on hankkeen toteuttamiseen tähtäävää radan yksityiskohtaista suunnittelua. Lainvoimaisen ratasuunnitelman perusteella tarvittava rautatiealue otetaan haltuun rautatien rakentamista varten. Ratasuunnitelma vastaa asemakaavan tarkkuustasoa. Siinä esitetään väylän tarkka sijainti ja sitä varten tarvittavat alueet, ja osoitetaan myös esimerkiksi suunnitellut kulkuyhteydet. Suunnitelmaan on liitettävä arvio rautatien vaikutuksista sekä esitettävä ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai rautatieliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Rakentamissuunnittelu liittyy hankkeen välittömään toteuttamiseen, ja tehdään vasta, kun rahoitus on järjestetty.