Näin hanke etenee

Suomirata sai vauhtia, kun hankkeen suunnittelusta vastaava yhtiö perustettiin vuoden 2020 lopussa. Hankeyhtiö organisoitui keväällä 2021 ja suunnittelujohtaja aloitti kesäkuussa 2021. Suomi-rata Oy:n tehtävänä on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

 

Hanke on käynnistynyt esiselvityksillä, jotka ovat:

  • Nopea Helsinki-Tampere -ratayhteystarkastelun pääsuuntaselvitys
  • Riihimäki – Tampere yhteysvälin kehittämisselvitys
  • Suomi-radan linjausvaihtoehtojen vaikutusten arviointi

 

Nopea Helsinki-Tampere -ratayhteystarkastelun pääsuuntaselvitys työssä tarkennetaan vuonna 2019 Väyläviraston teettämää alustavaa suurnopeusradan linjaustarkastelua, jonka tavoitteena oli mahdollistaa liikennöinti 300 km/h nopeudella. Työn aikana käydään maakuntien ja kuntien kanssa vuoropuhelua, jotta maankäyttöön kohdistuvat suunnitelmat ja kehitysajatukset voidaan huomioida. Ratalinjausten suunnittelussa otetaan huomioon mm. maastomuodot, vesistöt​, luonnonsuojelu- ja luonnonsuojeluohjelmien alueet​, Natura 2000 -alueet, asutus ja taajamat​, muinaisjäännökset, valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet​, rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet​ ja väylät. Työssä tullaan määrittämään linjausvaihtoehdot, jotka otettaisiin mukaan jatkosuunnitteluun.​

Riihimäki – Tampere yhteysvälin kehittämisselvityksessä tutkitaan eri nopeustasoisten kaarteiden vaikutuksia olemassa olevaan ympäristöön ja etsitään linjausvaihtoehto, jolla mahdollistetaan suurimmat aikasäästöt nykyiseen pääradan geometrian mahdollistamaan nopeuteen verrattuna​. Työssä selvitetään myös nykyisen pääradan 3. ja 4. lisäraiteiden mahtuvuutta.

Suomi-radan linjausvaihtoehtojen vaikutusten arviointi työssä vertaillaan esiselvityksissä muodostuneiden hankekokonaisuuksien suoria liikenteellisiä sekä laajempia taloudellisia vaikutuksia. Näitä varten laaditaan liikenne-ennusteet ja aikataulut vertailuvaihtoehdolle ja hankevaihtoehdoille. Selvitystyön perusteella tehdään esitys jatkosuunnitteluun edistettävästä vaihtoehdosta. Selvitys valmistuu syksyyn 2022 mennessä.

 

Hankkeelle haetaan EU-tukea ja CEF2 hakemus Lentoradan suunnitteluun on valmis. Lentoradan alustavan linjaussuunnitelman ja ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) hankinta käynnistyy tammikuun 21. päivänä järjestettävällä markkinainfotilaisuudella.