Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiselostus nähtäville

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiselostus on nähtävillä 1.11.–29.12.2023 välisenä aikana sekä verkossa että painettuna kaikissa hankealueen kunnissa eli Helsingissä, Vantaalla, Keravalla ja Tuusulassa. YVA-selostusta esitellään marraskuun aikana myös yleisötilaisuuksissa, jotka järjestetään Helsingissä 15.11. ja Keravalla 30.11. Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteyksin.

Lentorata on suunnitteilla oleva kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata, joka yhdistää Helsinki-Vantaan lentoaseman kaukojunaliikenteen piiriin. Uusi ratayhteys erkanee Pasilan jälkeen pääradasta, kulkee tunnelissa Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta ja liittyy päärataan Keravan Kytömaalla. Lentoradan pituus on 30 kilometriä, josta 28 kilometriä sijoittuu tunneliin.

Lentorata lisää raideliikenteen kapasiteettia ruuhkaisella Pasila–Kerava-osuudella, parantaa junaliikenteen häiriönsietokykyä sekä lyhentää matka-aikoja lentoasemalle. Lentoradalta on yhteydet sekä pääradalle pohjoiseen että Lahden oikoradalle. Lentoradan suunnittelusta vastaa Suomi-rata Oy.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä toimia haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. YVA-selostuksessa tarkastellaan Lentoradan lisäksi sen vaihtoehtoa, lisäraiteen (5. raide) rakentamista pääradalle välille Käpylä–Kerava.

Lentoradan YVA-selostus asetetaan nähtäville 1.11.–29.12.2023 väliseksi ajaksi, jolloin siitä voi jättää mielipiteitä ja antaa lausuntoja hankkeen yhteysviranomaiselle, Uudenmaan ELY-keskukselle. YVA-selostus sekä ohjeet palautteen antamiseen löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/LentorataYVA. YVA-selostus on luettavissa sekä verkossa että painettuna myös kaikissa hankealueen kunnissa eli Helsingissä, Vantaalla, Keravalla ja Tuusulassa.

Yleisötilaisuudet järjestetään Helsingissä ja Keravalla

Marraskuun aikana YVA-selostusta esitellään myös kahdessa yleisötilaisuudessa, jotka järjestetään Helsingissä 15.11. ja Keravalla 30.11. Tilaisuuksiin voi osallistua sekä paikan päällä että etäyhteyksin. Lisätiedot ja Teams-linkki löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/LentorataYVA. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja niissä on mahdollisuus kysyä niin Lentorata-hankkeesta kuin YVA-selostuksesta.

Lentoradan YVA-menettely sekä tekninen esiselvitys

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyi keväällä 2022 yhdessä teknisen esiselvitystyön kanssa. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma oli nähtävillä lokakuussa 2022.

Lentoradan tekninen esiselvitys on laadittu rinnan ympäristövaikutusten arvioinnin kanssa ja erityisesti vaikutusten arviointia varten. Esiselvitys antaa perusteet ympäristövaikutusten arvioinnille radan sijainnin, betoni- ja kalliotunneliosuuksien sekä tunnelien kuilujen ja ajotunneleiden sijainnin osalta.

Lentoradan vaikutuksia ja yhteiskunnallista kannattavuutta on tarkasteltu hankearvioinnissa. Lentoradan esiselvitys ja hankearviointi löytyvät Suomi-rata Oy:n verkkosivuilta materiaalipankista.

Arviointimenettely päättyy alkuvuodesta 2024, kun yhteysviranomainen antaa arviointiselostuksesta perustellun päätelmän eli johtopäätöksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Perusteltu päätelmä pitää sisällään myös yhteenvedon muiden antamista lausunnoista ja mielipiteistä.

Arviointimenettelyn jälkeen suunnittelu jatkuu ratalain mukaisen yleissuunnitelman ja myöhemmin ratasuunnitelman laatimisella. Suunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Haitallisten vaikutusten lieventäminen ja torjunta ovat kiinteä osa hankkeen suunnittelua.

Lisätiedot:
Siru Koski, suunnittelujohtaja, siru.koski@suomirata.fi, puh. 040 723 2044

Lue lisää Lentorata-hankkeesta >>

Lue lisää ympäristövaikutusten arviointimenettelystä >>