Projektet framskrider

Projektet Suomirata tog ett lyft när ett bolag för projekteringen bildades i slutet av 2020. Finlandsbanan Ab:s uppgift är att projektera järnvägsinfrastrukturen för en spårförbindelse mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats klart till byggstart.

 

 

Nästa steg i projektet Suomirata

Förstudier
Lokaliseringsutredning för en snabb spårförbindelse Helsingfors–Tammerfors
Utvecklingsutredning för bansträckan Riihimäki–Tammerfors
Konsekvensbedömning av alternativen
Preliminär sträckningsplan och miljökonsekvensbedömning (MKB)
Granskning av olika spårvägssträckningar och deras konsekvenser
Granskning enligt MKB-lagen (programfas och bedömningsfas)
Omfattande dialog med viktiga berörda parter

Utredningsplan (enligt banlagen)
Precisera planerna för en huvudsträckning
Precisera konsekvensbedömningarna och kostnadskalkylerna
Omfattande dialog med viktiga berörda parter
Godkännande av utredningsplanen förutsätter att planen överensstämmer med generalplanerna

Järnvägsplan (enligt banlagen)
Precisera planerna enligt utredningsplanen
Lägga fram förslag till områden som ska inlösas och omhändertas
Omfattande dialog
Godkännande av järnvägsplanen förutsätter att planen överensstämmer med detaljplanerna