Vad är Suomirata?

Suomirata – ”Finlandsbanan” – är en framtidsvision för person- och godstrafiken i Finland. Målet är att höja servicenivån i spårtrafiken och ta ett viktigt steg framåt i utvecklingen av tågtrafiken i Finland.

Projektet Suomirata för Finland närmare. Det möjliggör en tågförbindelse på cirka en timme mellan Tammerfors och Helsingfors, samt en snabbare spårförbindelse mellan Helsingfors centrum och Helsingfors-Vanda flygplats. Projektet ska undanröja flaskhalsar i den spårbundna trafiken som har stor inverkan på den nationella konkurrenskraften och på så vis ha positiva effekter för tågtrafiken i hela landet.

Suomirata genererar tillväxt, arbetstillfällen och företagsverksamhet – både under och efter byggandet. Det integrerar vårt exportdrivna land närmare i det globala nätverket av flygplatser och spårvägar.

Det handlar om en omfattande helhet vars effekter sträcker sig över hela landet. Oavsett om det är fråga om den ekonomiska tillväxten, sysselsättningen eller klimatet, gynnar genomförandet av projektet Suomirata målen för hela Finland.

De viktigaste aktiviteterna i projektet Suomirata

Tammerfors–Riihimäki

Uppgiften är att utreda effekterna av de uträtningar och ytterligare spår som görs på den nuvarande stambanan samt effekterna av en helt ny bana.

Projektet ska bland annat

  • göra det möjligt att resa från Helsingfors till Tammerfors på en timme
  • utvidga pendlingsregionerna
  • förkorta restiderna på bansträckan
  • öka kapaciteten på ett hårt trafikerat avsnitt av stambanan
  • minska känslighet för störningar.

Flygbanan

Flygbanan är en dubbelspårig fjärrtrafikbana som ska ansluta Helsingfors-Vanda flygplats till fjärrtågstrafiken.

Målet är att

  • förkorta restiderna till flygplatsen
  • minska antalet kilometer som körs med personbil
  • öka kapaciteten och minska störningskänsligheten i trafiken i huvudstadsregionen.